STATYSTYKI INDYWIDUALNE

VI KOLEJKA – 03-12-2017


V KOLEJKA 20-12-2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

III KOLEJKA 22-11-2017

II KOLEJKA –  8-11-2017

I KOLEJKA – 18-10-2017