Regulamin Mławskiej Hali Sportowej w Mławie

1. Do korzystania z hali mają prawo uczniowie i zawodnicy pod kierunkiem nauczyciela w – f lub trenera oraz grupy rekreacyjno – sportowe i osoby prywatne po uprzednim uregulowaniu należności za wynajem.
2. Przed korzystaniem z pomieszczeń MHS obowiązkowo należy zmienić obuwie zewnętrzne na czyste obuwie sportowe (dopuszcza się jedynie obuwie na kauczukowej podeszwie), osoba dyżurująca ma prawo i obowiązek egzekwowania czystości obuwia, obowiązuje również strój sportowy.
3. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji osoby upoważnione, potwierdzając ich pobranie i zwrot czytelnym podpisem.
4. Wszystkie urządzenia sportowe rozstawiają wyłącznie pracownicy hali sportowej przy ewentualnej pomocy opiekunów grup lub osób ćwiczących.
5. Po zakończeniu zajęć ćwiczący zobowiązani są w ciągu 30 minut opuścić szatnię i zdać klucz w szatni.
6. Dzieci towarzyszące rodzicom uczestniczącym w zajęciach sportowo-rekreacyjnych powinny ze względów bezpieczeństwa przebywać na trybunach.
7. Osoby korzystające z hali ponoszą we własnym zakresie odpowiedzialność za stan własnego bezpieczeństwa i zdrowia, nie powinny posiadać przeciwwskazań lekarskich.
8. Na terenie całego kompleksu hali obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania i przebywania pod wpływem środków odurzających.
9. Wskazane jest, by Korzystający z kompleksu hali, mimo ubezpieczenia MHS, dodatkowo we własnym zakresie ubezpieczyli się od nieszczęśliwych wypadków.
10. Na terenie hali obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów i zwierząt oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (w tym butelek i szklanych pojemników).
11. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, MHS nie ponosi odpowiedzialności.
12. Korzystający zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-Poż.
13. Korzystający zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników MHS.
14. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu.
15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia – odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
16. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z kompleksu hali.
17. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do MHS.

Dyrektor MHS


Pobierz Regulamin Mławskiej Hali Sportowej w Mławie