Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Stanowisko

Główny księgowy

Wymiar zatrudnienia – ½ etat

Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych do posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości

– ukończyła średnia, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. f) nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. a) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem (ustawa z zakresu rachunkowości, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz prawo zamówień publicznych,
 4. b) znajomość gospodarki finansowej z sektora finansów publicznych oraz planu kont księgowości,
 5. c) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 6. d) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją,
 7. e) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów komputerowych:

– Finanse DDJ, Płatnik, Kadry i Płace – naliczanie płac,

– SIO BESTIA – sporządzanie sprawozdań miesięcznych,  kwartalnych i rocznych jednostek budżetowych,

– eRU – program ubezpieczeń pracowniczych,

– BANK – elektroniczny.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– sprawdzania rachunków pod względem formalnym i rachunkowym zarówno gotówkowych jak i przelewowych,

– przygotowanie rachunków do wypłaty oraz pisanie czeków na wydatki budżetowe,

– dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

– wydatki budżetowe,

– dochody budżetowe,

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– księgowanie w formie elektronicznej wydatków budżetowych, dochodów, funduszu świadczeń socjalnych,

– uzgadnianie wydatków budżetowych, dochodów, funduszu świadczeń socjalnych,

– sporządzanie wydruków,

– sporządzanie listy płac list zasiłków chorobowych, pracowników administracji i obsługi,

– naliczanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym potrącanych zaliczek,

– naliczanie i rozliczanie podatku VAT,

– przekazywanie dokumentów do ZUS za pomocą przekazu elektronicznego,

– nanoszenie planów zwiększeń i zmniejszeń,

-planowanie rocznego budżetu,

– sprawozdawczość budżetowa i finansowa okresowa i roczna,

– wykonywanie innych zadań zleconych prze Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń tj. komputer (powyżej 4 godzin),

Drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Praca wykonywana w większości w pozycji siedzącej.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) życiorys /CV/,
 4. c) kwestionariusz osobowy,
 5. d) kserokopie świadectw pracy,
 6. e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

f} kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 2. h) inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
 3. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 7 pkt. 4,5,6 – powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.  z 2014r.  poz. 1182 ze zmianami/ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami/.”

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie lub przesłać pocztą w terminie do 21 kwietnia 2020r. do godz. 10.00 na adres:

Mławska Hala Sportowa w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną powyżej  określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mławskiej Hali Sportowej www.mhsmlawa.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej Mławskiej Hali Sportowej.

Mława, 07.04.2020r.