KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 01.09.2015r.

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 30 m2, ZNJADUJACEGO SIĘ W MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ

Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow.30 m2 wraz z dostępem do mediów (woda. CO) w budynku Mławskiej Hali Sportowej.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” według załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru ( załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) wraz z dokumentami określonymi w formularzu oraz koncepcją funkcjonowania lokalu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

www.mhsmlawa.pl (zakładka aktualności) oraz

www.mhsmlawa.bip.org.pl (zakładka ogłoszenia)

  1. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 30 m2 ZNJADUJĄCEGO SIĘ W MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ W MŁAWIE”.

od poniedziałku do piątku, godzinach od 8:00 do 16:00 w sekretariacie Mławskiej Hali Sportowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10 00

  1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, które

można będzie oglądać w dniach  02.09.2015r. do 13.09.2015r. w godz. 8.00 – 16.00.

  1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 znajdującego się w Mławskiej Hali Sportowej. – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.
  3. Otwarcie ofert:
  4. a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2015r. (wtorek o godz. 10.00 w sekretariacie Mławskiej Hali Sportowej.
  5. b) Oferty oceniane będą pod względem m.in. proponowanej wysokości czynszu.
  6. c) Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Mławskiej Hali Sportowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Mławskiej Hali Sportowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 652 00 27

załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na najem